• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
İLANLAR
Site Menüsü
Videolar
Site Haritası
Takvim
Facebook
CAN GAZETESİCAN

GAZETESİ 

ARTIK

WEB'de

www.cangazetesi.
com


Doğru Tarafsız Haber


 

İLANLAR

İLAN
YOL YAPTIRILACAKTIR
GÜLŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILIRMAK VE NEVŞEHİR CADDESİ KALDIRIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 270.489,00 - 2.254.192,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 4.545.236,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 90.904.726,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
İhale Kayıt Numarası : 2018/117770
1-İdarenin
a) Adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Gülşehir/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3844113003 - 3844113905
c) Elektronik Posta Adresi : gulsehirbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kızılırmak ve Nevşehir caddesi 4 cm kalınlığında gül kurusu renginde andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması 30cmxserbest boy(3537 m2),15x20x50cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerinde döşenmesi (1,226 mt) yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kızılırmak ve Nevşehir Caddesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karavezir Mah. Kızılırmak Cad. No:2 GÜLŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 29.03.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri V. Grup Karayolları İşleri (Altyapı+Üstyapı) Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen işleri müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLAN
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (DHMİ)

KONU: KAPADOKYA HAVALİMANI BÜFE MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI 
1. Kapadokya Havalimanı dış hatlar giden yolcu arınmış salonunda bulunan Z.085 no' lu 4,3 m2' lik büfe mahalli KDV dahil 800.-TL / m2 / Ay (Sekiz Yüz Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale yolu ile ihale edilerek 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İhaleye katılmak isteyenler 3.000.-TL (Üç Bin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 29/03/2018 günü saat 14:00' e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
7. İhale 29/03/2018 günü saat 14:30' da Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22


İLAN
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (DHMİ)
         KONU: KAPADOKYA HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI DIŞ HATLAR GİDEN YOLCU SALONLARINDA 3 ADET MASAJ KOLTUĞU VE 2 ADET ŞARJMATİK MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI
      1. Kapadokya HavalimanıTerminal binası;
      - Dış hatlar giden yolcu salonunda 2 adet masaj koltuğu, 1 adet şarjmatik
      - Dış hatlar giden arındırılmış yolcu salonunda 1 adet masaj koltuğu, 1 adet şarjmatik cihazı yerinin beheri KDV hariç aylık 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12. 2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
      2. Sözkonusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
      3. İhaleye iştirak edecekler 2.000,00 - TL (İki Bin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
      4. Kiralanacak hizmete talip olanlar 20/03/2018 günü saat 14.00'e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
      5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
      6. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
      7. İhale 20/03/2018 Çarşamba günü saat 14.30'da DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
      8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      Adres : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle / ANKARA
      Tel : 0312 204 22 97 / 0 384 421 44 55 Faks : 0312 212 54 22 / 0 384 421 44 51


İLAN

KAPADOKYA HAVALİMANIMIZDA 2018 YILINDA HİZMET ARAÇLARI VE KUVVET SANTRALİNDE KULLANILMAK ÜZERE 20000 LT MOTORİN-EURO DİZEL, 5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


         Kapadokya Havalimanımızda 2018 yılında hizmet araçları ve kuvvet santralinde kullanılmak üzere 20000 LT Motorin-Euro Dizel, 5000 LT Kurşunsuz Benzin 95 oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:    
         
 İhale Kayıt Numarası       : 2018/88823
         1-İdarenin
a) Adresi                               : TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası    : 3844214455 - 3844214451
c) Elektronik Posta Adresi       : huseyinkursat.tatli@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
      2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı         : Motorin-Euro Dizel 20.000 LT- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                          : DHMİ Kapadokya Havalimanı akaryakıt depoları.
c) Teslim tarihi                        : İhale konusu malın teslimatı İdarenin siparişini izleyen 48 saat içerisinde İdarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar partiler halinde yapılacaktır. 01.05.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında İdarenin talebi doğrultusunda teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
      3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                      : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik                                                 Blok Toplantı Salonu Gülşehir / NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati                      : 20.03.2018 - 10:30       
      4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
      4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  1- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliği devam eden ''Dağıtıcı Lisansı''nın noter tasdikli suretinin veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
  2- İhaleye katılacak Akaryakıt bayileri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki verdiği " Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden " Bayilik Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
   3- İhaleye katılacak olan akaryakıt pompa satış istasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu akaryakıt pompa satış istasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
   5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Genel Evrak Birimi Gülşehir/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
   9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
   12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLAN
GÜLŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR1- Nevşehir İli Gülşehir İlçesinde bulunan ve yukarıdaki tabloda yer alan 8 (sekiz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yine hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır
2- İhaleler Gülşehir Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah), geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya bankaca ve özel finans kurumlarınca verilen (teminat mektuplarının geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) geçici teminat makbuzunu, vekaleten katılacakların ayrıca vekâletname aslını veya noter tasdikli örneğini Tüzel kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların, talep edilmesi halinde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gülşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görlebilir.
7- Geçici teminat bedeli Gülşehir Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 384 411 30 92 numaralı telefondan öğrenilebilir.
İlan olunur.
İLAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAPALI PAZAR YERİ MÜRACAAT DUYURUSU

      Gülşehir İlçe Pazarı kapalı yerine taşınacak olup, yer tahsisi için başvuru şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir.
            1- Yeni Pazar yeri; Karavezir Mahallesi Çevre yolu Caddesi üzerinde bulunan kapalı ve açık Pazar yeri olarak belirlenen yerde Perşembe günleri kurulacaktır.
           2- Kapalı Pazar alanı 65 adet satış yerinden oluşmaktadır. Üretici için %20 kontenjan ayrılmıştır. Açık Pazar alanı ise 94 satış yerinden oluşmaktadır.
            3- Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranacak şartlar.
   a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
   b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak,
   c) Vergi mükellefi olmak,
   ç)Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
   d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak
      4- Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
   a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
   b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
   c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
   ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
      5- Satış yeri talebinde bulunanlar,
Ek-1'de yer alan dilekçe ile birlikte başvurulur. Dilekçeye
      a) Kimlik fotokopisi,
      b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,
      c) İlgili meslek odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      ç) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,
      d) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf eklenir.
      6- Başvurular 26/01/2018 günü Saat 17.00'ye kadar Gülşehir Belediyesine yapılacaktır.
      7- Yer tahsisine hak kazananların kura işlemi 02.02.2018 tarihinde saat 14.00'de
      Belediyemiz düğün salonunda yapılacaktır.
      Pazar esnaflarına ve üreticilerimize ilanen duyurulur.17.01.2018
Vahdi ARISOY Gülşehir Belediye Başkanı 
   iLAN TARİHİ: 17.01.2018

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret69023
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.78466.8118
Euro7.46857.4984
Hava Durumu
Saat
Hakkımızda
Can


CAN
GAZETESİ

DOĞRU
VE
TARAFSIZ
HABER